காதலர் தின வாழ்த்துக்கள்!

காதல் கொண்ட உயிர்களுக்கு

காதலர் தின வாழ்த்துக்கள்!

–  கவிதை குழல்.

கனவுகள் ஆயிரம் கண்டேனடி

நீ என்னுடன் இருக்கும் தருவாயிலே!

கனவுகள் யாவும் நிறைவேற

நீ என்னுடனே இருப்பாயா!

–  கவிதை குழல்.

 

அன்பில் உதித்த மனிதா!

ஆனந்த வாழ்வு வாழ

இல்வாழ்க்கையை மேற்கொள்.

 

–  கவிதை குழல்.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *