இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!

அனைவருக்கும்

இனிய

தீபாவளி 

நல்வாழ்த்துக்கள் !

–  கவிதை குழல்.

தீபவாளி திருநாளில் தீய எண்ணங்களை வாழ்விலிருந்து விலக்கி வாழ்வை மகழ்ச்சியாக

வாழுங்கள்.

தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் | Happy Diwali 2020 - Kavithi Kuzhal

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *